Back

Shares Mil History for SAIC Inc (SAI)

Year Shares Mil
2003 406.0
2004 377.0
2005 375.0
2006 180.0
2007 364.0
2008 417.0
2009 405.0
2010 390.0
2011 366.0
2012 336.0