Back

Shares Mil History for DaVita Inc. (DVA)

Year Shares Mil
2002 136.0
2003 114.0
2004 103.0
2005 104.0
2006 106.0
2007 107.0
2008 106.0
2009 104.0
2010 103.0
2011 97.0
2012 98.0